Privacybeleid

Privacy Statement Daalder Culinair
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Daalder Culinair omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.ongeplandfestival.nl en www.edelwise.nl en kopers van toegangsbewijzen van de (mede) door de Daalder Culinair georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna “de gebruiker”).

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan Daalder Culinair verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van Daalder Culinair, zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Daalder Culinair gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke weten regelgeving. Tevens neemt Daalder Culinair passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Daalder Culinair verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, (profiel) foto’s, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Indien je via onze site solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar. Voor de verstrijking van deze periode kan Daalder Culinair je benaderen voor toestemming tot verlenging voor eenzelfde periode. Als je ter plaatse jouw gegevens invult voor de contact en brononderzoek van de GGD, bewaren conform de geldende privacy regels. Deze data wordt automatisch na 14 dagen vernietigd.

Daalder Culinair heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Daalder Culinair ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Daalder Culinair over jou verzamelt via de website www.daalderculinair.com, www.het-sieraad.nl, www.ongeplandfestival.nl, www.edelwise.nl, www.daalderamsterdam.nl, www.edelbydennis.nl, www.roaringdinners.nl.

Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Daalder Culinair. Daalder Culinair maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Zoals Partijen met wie samen programma’s worden georganiseerd en Partijen met wie kaarten worden verkocht. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt Daalder Culinair dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld. Gegevens die onder meer van een derde verkregen kunnen worden zijn:

-de gegevens welke zijn verzameld via de websites van deze partijen waarmee wordt samengewerkt in de programmering; -de gegevens welke zijn verzameld via de websites van derden bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door de onderneming georganiseerde concerten en evenementen; -de gegevens die zijn verkregen bij de verkoop van toegangsbewijzen via andere verkooppunten.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van Daalder Culinair, zijn labels of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende websites. Daalder Culinair is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van
Daalder Culinair.

Doeleinden

Daalder Culinair kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

– ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, clubnachten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals EdelWise, Ongepland Festival) en meer in de meest ruime zin;
– reserveringen in 1 van haar restaurants;
– sales aan business klanten
– voor het beheer van haar klantenadministratie;
– om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van de Daalder Culinair worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) via social media of per gewone post;
– wanneer je van onze social-mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook en Twitter, onze (festival) app(s) download of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms.
– ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
– ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
– ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse; en
– ter verbetering en beveiliging van haar websites

Indien de gebruiker geen berichten meer van Daalder Culinair wilt ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal Daalder Culinair informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Verstrekking van gegevens

Daalder Culinair kan de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer verstrekken, delen, al dan niet verkopen, aan de aan Daalder Culinair gelieerde ondernemingen en aan partijen die Daalder Culinair inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in de ruimste zin des woords en aan
partijen waarvan Daalder Culinair het nodig of gewenst acht deze persoonsgegevens aan te verstrekken. Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe
wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op drie manieren. Ten eerste kan de gebruiker zelf zijn account bij de ticketpartner van Daalder Culinair aanpassen. Ten tweede kan de gebruiker inloggen via de verstrekte weblink onderaan elke mailing van Daalder Culinair om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen. Ten derde kan je, indien je een relatie met Daalder Culinair hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: Daalder Culinair, Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam.

Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Daalder Culinair ontvangt, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van Daalder Culinair van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

Daalder Culinair doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ongeplandfestival.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Wijzigingen

Daalder Culinair behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig
zelf het privacy beleid van Daalder Culinair te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

Daalder Culinair
Postjesweg 1
1057 DT Amsterdam
info@daalderculinair.com

Edelwise logo blauw

info@edelwise.nl
Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam
Ingang via Het Sieraad

Deze website maakt gebruik van cookies en gebruikt jouw persoonlijke data om het gebruikerservaring te verbeteren.